Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1.1 Στη δύναμη της ΕΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το σκάκι, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Καταστατικό και τους Νόμους.

1.2  Σωματείο με έδρα στην Ελλάδα που ανήκει στη δύναμη της ΕΣΟ, δεν επιτρέπεται να είναι μέλος και άλλης ομοσπονδίας που καλλιεργεί το σκάκι.

1.3  Δεν απαγορεύεται, κατ’ αρχήν, η συμμετοχή σε οποιονδήποτε αγώνα.  Η ΕΣΟ όμως μπορεί να μην αξιολογεί ή να μην θεωρεί ισχυρές διοργανώσεις που δεν έχουν την έγκρισή της.

1.4 Εισηγήσεις των διαφόρων θεμάτων στο ΔΣ γίνονται, κατ’ αρχήν, από τον Γενικό Γραμματέα.  Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ΔΣ, την διερεύνηση ή την εξέταση ενός θέματος  και την υποβολή σχετικής εισήγησης, μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

1.5 Οι εισηγήσεις, μετά την ολοκλήρωσή τους, θα κατατίθενται στη Γραμματεία της ΕΣΟ και θα πρωτοκολλούνται σε ειδικό βιβλίο, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.  Τα μέλη που μένουν στην επαρχία, θα αναλαμβάνουν την ανάθεση της εισήγησης κάποιου θέματος, που θα πρέπει να στείλουν στην ΕΣΟ μέσα στην πιο πάνω προθεσμία.  Τα θέματα θα αποστέλλονται ταχυδρομικά και εμπρόθεσμα στα μέλη που μένουν στην επαρχία.

1.6 Σε περίπτωση που σοβαροί λόγοι εμποδίζουν μέλος του ΔΣ να ολοκληρώσει τη σύνταξη της εισήγησής του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα, προκειμένου να συνεκτιμηθεί αν υπάρχει χρόνος και δυνατότητα να ανατεθεί η εισήγηση σε άλλον Σύμβουλο ή, σε αντίθετη περίπτωση, αν θα συμπεριληφθεί ή όχι το θέμα στην ημερήσια διάταξη.

1.7 Αντίγραφα των εισηγήσεων και η ημερήσια διάταξη θα αποστέλλονται στους Συμβούλους, πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.  Τα διάφορα έγγραφα, αιτήσεις κλπ. θα τοποθετούνται σε ειδικό φάκελο «εισαγωγής εγγράφων στο ΔΣ».

1.8 Τα μέλη του ΔΣ της ΕΣΟ έχουν την υποχρέωση να επιδιώκουν την ενεργοποίησή τους μέσα στα πλαίσια των διαφόρων δραστηριοτήτων της ΕΣΟ και συγκεκριμένα:

α. Συμμετέχοντας σε επιτροπές που θα αναλαμβάνουν και θα διεκπεραιώνουν υπεύθυνα το έργο που τους έχει ανατεθεί.

β. Εκπροσωπώντας την ΕΣΟ σε διάφορες διοργανώσεις και εκδηλώσεις, προωθώντας τη συνεργασία με διάφορα πολιτιστικά σωματεία και δημόσιους φορείς.

γ. Καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την προβολή, αποκέντρωση και μαζικοποίηση του αθλήματος.

δ. Πέραν των αξιωμάτων που απορρέουν από το Καταστατικό της ΕΣΟ, γίνεται και ειδική ανάθεση καθηκόντων στα μέλη του ΔΣ σε γενικούς τομείς δραστηριοτήτων.

ε. Με απόφαση του ΔΣ καθορίζονται υποτομείς αρμοδιοτήτων ανά τομέα.  Οι υποτομείς αυτοί ανατίθενται σε όλα τα μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα από το αξίωμα που κατέχουν.  Υπεύθυνοι (επικεφαλής) οποιονδήποτε επιτροπών, δημιουργούνται, συνέπεια νομικών ή καταστατικών διατάξεων ή με αποφάσεις του ΔΣ, υποχρεωτικά ορίζονται μέλη του ΔΣ.

1.9 Οι συνεδριάσεις του ΔΣ διεξάγονται σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη των θεμάτων και είναι κατ’ αρχήν ανοιχτές.  Οι παριστάμενοι δεν έχουν δικαίωμα λόγου, εφόσον δεν τους δοθεί από το ΔΣ.  Τα θέματα που έχουν αναλάβει να εισηγηθούν διάφορα μέλη του ΔΣ, καθώς και αυτά που σύμφωνα με το Καταστατικό εισηγούνται ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Εφορος Αγώνων, θα αποτελούν το περιεχόμενο της ημερήσιας διάταξης, που καθορίζεται από τον Πρόεδρο.  Για την αλλαγή της σειράς συζήτησης απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, ύστερα από σχετική αίτηση Συμβούλου.

1.10 Εξαιρετικά, μπορούν πέντε (5) μέλη του ΔΣ να φέρνουν θέμα που θα χαρακτηρίζεται και θα αιτιολογείται ΕΠΕΙΓΟΝ,  έξω από την ημερήσια διάταξη, αλλά με την προϋπόθεση να συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική έγγραφη εισήγηση, έστω και συνοπτική.  Η εισήγηση αυτή πρέπει να έχει  κατατεθεί το αργότερο μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση.

1.11 Εξαιρετικά, ο Πρόεδρος με τον Γενικό Γραμματέα μπορούν να φέρουν ένα θέμα ως ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.  Εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη από το ΔΣ, το θέμα συζητιέται έξω και πριν από την ημερήσια διάταξη.

1.12 Κατά την εξέταση ενός θέματος, , και πριν από τη διατύπωση της απόφασης, κάθε Σύμβουλος έχει το δικαίωμα να δηλώσει ότι επιθυμεί την περιληπτική καταχώρηση της γνώμης του σχετικά με το θέμα που συζητιέται.  Διευκρινίζεται βέβαια ότι εφόσον δεν κρίνονται απαραίτητες οι καταχρήσεις προσωπικών απόψεων και διαλόγων, για την πληρέστερη διατύπωση και ερμηνεία μιας απόφασης, για ευνόητους λόγους πρέπει να αποφεύγονται.

1.13 Στην αρχή κάθε συνεδρίασης, επικυρώνεται το πρακτικό της προηγούμενης.  Κατά την επικύρωση του πρακτικού, εφόσον μέλος του ΔΣ διαφωνεί με τη διατύπωση πρότασης ή απόφασης ή με τη νοηματική απόδοση των απόψεών του που είχε ζητήσει να καταχωρηθούν, έχει το δικαίωμα, αφού το δηλώσει στο ΔΣ, να καταθέσει διορθωτικό σημείωμα στη γραμματεία της ΕΣΟ ή στον πρακτικογράφο και το αργότερο μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημέρα που έγινε η συνεδρίαση.  Το κείμενο του σημειώματος θα γράφεται πριν από το πρώτο θέμα του επόμενου πρακτικού, μαζί με παρατήρηση για το πρακτικό και τη σχετική απόφαση που αναφέρεται.

1.14 Επιτροπές δημιουργούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του αθλητικού νόμου, τις διατάξεις του Καταστατικού και των αποφάσεων της ΕΣΟ.

1.15 Η θητεία των επιτροπών ακολουθεί τη θητεία του ΔΣ, αλλά το ΔΣ έχει το δικαίωμα να μειώσει τη θητεία της ή να απαλλάξει τα μέλη μιας επιτροπής από τα καθήκοντά τους , εκτός εάν προβλέπει διαφορετικά ο Νόμος.  Όλες οι αποφάσεις των επιτροπών (εκτός αν αλλιώς ορίζεται από τους Νόμους, το Καταστατικό και τους Κανονισμούς) αποτελούν ΕΙΣΗΓΗΣΗ προς το ΔΣ, που έχει το δικαίωμα έγκρισης, τροποποίησης ή απόρριψής τους.  Οι εισηγήσεις των επιτροπών είναι εκτελεστές, από την έγκριση του ΔΣ.

1.16 Σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία, με το Καταστατικό και τα παραπάνω, οι κατ’ αρχήν επιτροπές είναι:  α. Τεχνική Επιτροπή, β. Επιτροπές Διαιτησίας, γ. Επιτροπή Προπονητών, δ. Οικονομική Επιτροπή, ε. Δικαστική Επιτροπή, στ. Νομική Επιτροπή, ζ. Επιτροπή Περιφερειακής  Ανάπτυξης, η. Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού, θ. Επιτροπή Τίτλων και Αξιολόγησης, ι. Επιτροπή τηλε-σκακιού, ια. Επιτροπή Κοινωνικού Σκακιού, ιβ. Τοπικές Επιτροπές, ιγ. Επιτροπή Προμηθειών (άρθρο 55 Ν. 2725/99), ιδ. Επιτροπή Εκδόσεων και ιε. Επιτροπή για το σκάκι στα σχολεία.  Το ΔΣ μπορεί να συγχωνεύσει το έργο περισσότερων επιτροπών που δεν προβλέπονται από την αθλητική νομοθεσία σε μία.  Άλλες επιτροπές μπορεί να συγκροτήσει το ΔΣ και να τους αναθέτει είτε κάποιο συγκεκριμένο έργο, οπότε μετά την εκτέλεση του έργου η επιτροπή διαλύεται, ή την παρακολούθηση και την εισήγηση πάνω σε κάποιον τομέα δραστηριότητας με συγκεκριμένη αρμοδιότητα και χρόνο λειτουργίας.

1.17 Η σύσταση της επιτροπής ορίζεται με βάση τα παρακάτω άρθρα:

α. Πρόεδρος της επιτροπής επιλέγεται υποχρεωτικά μέλος του ΔΣ.

β. Τα μέλη μιας επιτροπής δεν είναι λιγότερα από τρία.  Προτείνονται από τον πρόεδρό της και διορίζονται από το ΔΣ.

γ. Ο πρόεδρος κάθε επιτροπής έχει το δικαίωμα να προτείνει την παύση ή αντικατάσταση μελών της επιτροπής του, κατά την κρίση του.

1.18 Οι συνεδριάσεις των επιτροπών ορίζονται με βάση τα παρακάτω άρθρα:

α. Στην πρώτη συνεδρίασή τους οι επιτροπές εκλέγουν μεταξύ τους τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα τους.

β. Οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία.

γ. Ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις των επιτροπών και να εκφέρουν γνώμη.

1.19 Τα θέματα και οι αρμοδιότητες των επιτροπών καθορίζονται  από το ΔΣ ή από το Νόμο ανάλογα.

1.20 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  Η Τεχνική Επιτροπή προεδρεύεται από τον Έφορο Αγώνων.  Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν:

α. Σύνταξη προγραμμάτων και μελέτη τρόπων και μεθόδων για τη διάδοση του σκακιού και τη βελτίωσή του στον τεχνικό τομέα.

β. Μελέτη για την καλύτερη διοργάνωση των εσωτερικών και διεθνών εκδηλώσεων που γίνονται στην Ελλάδα.

γ. Καταρτισμό του ετήσιου προγράμματος (εσωτερικών εκδηλώσεων και διεθνών υποχρεώσεων) με στόχο την πρόοδο και την προβολή του  σκακιού.  Το πρόγραμμα υποβάλλεται για έγκριση στο ΔΣ μέχρι 30/10 κάθε χρόνου και ισχύει για την περίοδο από 1/1 μέχρι 31/12 (αγωνιστική περίοδος).

δ. Κοινοποίηση του αγωνιστικού προγράμματος στα μέλη της ΕΣΟ και τις επιτροπές της μετά την έγκρισή του από το ΔΣ.

ε. Ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών των διαφόρων αγώνων που διοργανώνει η ΕΣΟ, ορισμός διαιτητών και παρατηρητών σε διοργανώσεις, με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής Διαιτησίας και των τοπικών ενώσεων ή επιτροπών.

στ. Μελέτη των τροποποιήσεων, βελτιώσεων και ασαφειών των τεχνικών κανονισμών και εισήγηση τροποποιήσεων ή ερμηνειών.

ζ. Παρακολούθηση  και ενημέρωση για κάθε τροποποίηση των διεθνών κανονισμών.

η. Εξέταση της καταλληλότητας των αγωνιστικών χώρων σύμφωνα με πίνακα προδιαγραφών και τους Κανονισμούς,  σύνταξη πίνακα αγωνιστικών χώρων με λεπτομέρειες όπως χωρητικότητα κλπ..

θ. Παρακολούθηση της δραστηριότητας σωματείων και αθλητών για τη σύνταξη πινάκων στοιχείων (για δικαίωμα ψήφου σε ΓΣ, για επιχορήγηση από τη ΓΓΑ κλπ.).

ι. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια αγωνιστικού υλικού και ορισμό εκπροσώπου στην Επιτροπή Προμηθειών για αγορά αγωνιστικού υλικού.

ια. Στην Τεχνική Επιτροπή συμμετέχουν ύστερα από πρόσκληση, συμβουλευτικά, πρόεδρος ή εκπρόσωποι άλλων επιτροπών, με θέματα σχετικά με όσα εξετάζονται στην Τεχνική Επιτροπή.

ιβ. Η Τεχνική Επιτροπή ορίζει επίσης το αρμόδιο όργανο για εκδίκαση ενστάσεων τεχνικής φύσης (διευθυντή αγώνων) ή διοικητικής, καθώς και τη σχετική διαδικασία.

1.21 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 69 του Ν. 3057/2002, στην ΕΣΟ λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ).  Η ΚΕΔ συγκεντρώνει για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας.

Τα μέλη της ΚΕΔ είναι διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους ή καθηγητές διαιτησίας και ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του και μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διαιτησίας, η ΚΕΔ αποτελείται από 3 ή 5 μέλη και η διάρκεια της θητείας της είναι διετής ή τριετής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της ΚΕΔ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Ν. 2725/1999, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 68 και 70 του Ν. 3057/2002, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της Ομοσπονδίας Διαιτητών (εφόσον υφίσταται), καταρτίζεται Κανονισμός Διαιτησίας.  Ο Κανονισμός πρέπει να κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζομένων και να διασφαλίζει το ανεπηρέαστο έργο των διαιτητών.

Ο Κανονισμός Διαιτησίας, εκτός των θεμάτων που αφορούν την ΚΕΔ, ρυθμίζει και τα θέματα που αφορούν τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών και την ένταξή τους στους πίνακες των πρωταθλημάτων, το πειθαρχικό δίκαιο των διαιτητών, τους περιορισμούς, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα αυτών, καθώς επίσης και κάθε άλλο συναφές θέμα.

1.22 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ.  Η Επιτροπή Προπονητών:

α. Συντάσσει προγράμματα προπονήσεων προεθνικών, εθνικών ή επίλεκτων ομάδων.

β. Παρακολουθεί την τεχνική εξέλιξη των αθλητών.  Αναζητεί και προωθεί (μέσω μαθημάτων και διοργανώσεων) ταλαντούχους σκακιστές από όλη τη χώρα.

γ. Εισηγείται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων, για τη συγκρότηση προεθνικών ομάδων.

δ. Συντονίζει και υπαγορεύει το έργο περιφερειακών και νομαρχιακών προπονητών.

ε. Εισηγείται τη δημιουργία σχολών,  σεμινάριων  προπονητών,  τη διδακτέα ύλη και τους καθηγητές, φροντίζει για την αποστολή προπονητών για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.

στ. Συζητά, εγκρίνει ή απορρίπτει και ανάλογα εισηγείται προς το ΔΣ εκθέσεις ή αναφορές προπονητών εθνικών ή προεθνικών ομάδων για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

ζ. Εισηγείται τους προπονητές που θα συνοδεύουν σκακιστές σε ατομικές ή ομαδικές αποστολές στο εξωτερικό, με μοναδικό κριτήριο την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση του ελληνικού σκακιού.

η. Έχει βαρύνουσα γνώμη στην κατάρτιση του ετήσιου αγωνιστικού προγράμματος και στην αποδοχή πρόσκλησης συμμετοχής σε διεθνείς αγώνες.

θ. Η ΕΣΟ τηρεί μητρώο των Ελλήνων προπονητών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 2725/99.

1.23 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  Η Οικονομική Επιτροπή προεδρεύεται από τον Ταμία και έχει τα παρακάτω  καθήκοντα:

α. Μελέτη και εισήγηση στον οικονομικό προϋπολογισμό της ΕΣΟ με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα και τις άλλες ανάγκες της.

β. Μελέτη κάθε άλλου οικονομικού ζητήματος (αναμόρφωση προϋπολογισμού κλπ.) που θα της ανατεθεί από το ΔΣ.

γ. Παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών κατά κεφάλαιο και άρθρο, σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και των εγκυκλίων της ΓΓΑ.

δ. Σύνταξη του οικονομικού απολογισμού και του ετήσιου ισολογισμού.

ε. Ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης των αγώνων σε πρόσωπα που θα προτείνει και θα οριστούν από το ΔΣ της ΕΣΟ.

1.24 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  Η Δικαστική Επιτροπή της ΕΣΟ είναι, σύμφωνα με το Καταστατικό, το ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

α. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δικάζει υποθέσεις μόνο με έγγραφη παραπομπή από το ΔΣ και τηρεί σχετικά πρακτικά.

β. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι εισηγητικές προς το ΔΣ.

γ. Ο πρόεδρος του ΠΣ ορίζει για κάθε υπόθεση εισηγητή και δικάσιμο.

δ. Το ΠΣ εξετάζει σε συνεδρίασή του, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το αργότερο από την παραπομπή, μάρτυρες και κατηγορούμενους, τηρώντας έγγραφο πρακτικό που υπογράφεται από όσους εξετάστηκαν και από τα μέλη του ΠΣ.

ε. Ο κατηγορούμενος καλείται απαραίτητα σε απολογία.  Αν δεν παρουσιαστεί στη δικάσιμο και δεν έχει υποβάλλει ούτε έγγραφη απολογία, δικάζεται ερήμην.

στ. Το ΠΣ εξετάζει επίσης και όλα τα άλλα υπάρχοντα στοιχεία (αναφορές, υπομνήματα κλπ.), που μπορεί να περιέλθουν στην κατοχή του.

ζ. Μετά την ακροαματική διαδικασία που είναι δημόσια, το ΠΣ συνεδριάζει μυστικά και αποφασίζει το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την εξέταση.

η. Η απόφαση του ΠΣ πρέπει να εκδοθεί οπωσδήποτε μέσα σε δύο (2) μήνες από την παραπομπή.

θ. Η επιμέλεια για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΠΣ ανήκει στον Γενικό Γραμματέα της ΕΣΟ, που κοινοποιεί αντίγραφο των αποφάσεων (αθωωτικών ή καταδικαστικών) με απόδειξη στον κατηγορούμενο, στο σωματείο που ανήκει, σε αυτόν που ζήτησε τη δίωξή του και σε όποιον έλαβε μέρος νόμιμα στη διαδικασία.

ι. Ποινή που επιβλήθηκε αρχίζει από την ημέρα που κοινοποιήθηκε η απόφαση, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην καταδικαστική απόφαση ή στους Κανονισμούς.

ια. Προσφυγή ενάντια στην επικυρωτική απόφαση του ΔΣ ασκείται όπου και όπως ορίζει ο Νόμος.

1.25 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ.  Ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγγραφών-Μετεγγραφών της ΕΣΟ.  Οι αποφάσεις της λαμβάνονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ανωτέρω Κανονισμό και επικυρώνονται υποχρεωτικά από το ΔΣ στις ορισμένες προθεσμίες.

1.26 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.  Παρακολουθεί τη δημοσιότητα που δίνεται στις εκδηλώσεις της ΕΣΟ και ακόμα:

α. Στοχεύει στην προβολή του σκακιού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ημερήσιο αθλητικό και περιοδικό τύπο με δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου και προσωπικές παραστάσεις.

β. Προφυλάσσει με κάθε σκόπιμο διάβημα την ΕΣΟ από παραπλανητική πληροφόρηση στο έργο και τους σκοπούς της.

γ. Παρουσιάζει το έργο και τις επιτυχίες της ΕΣΟ, ενημερώνει την κοινή γνώμη στα προβλήματα που προκύπτουν και τις λύσεις που δίνονται.

δ. Καλλιεργεί με κάθε πρόσφορο μέσο δημόσιες σχέσεις για όφελος του σκακιού προς κάθε κατεύθυνση, στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

1.27 Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  Μελετά τα θέματα νομικής φύσης που προκύπτουν στην ΕΣΟ (τροποποίηση Καταστατικού, Κανονισμών, ερμηνεία Νόμων,  Υπουργικών Αποφάσεων και Διαταγμάτων κλπ.) και εισηγείται σχετικά στο ΔΣ.  Συμβουλεύει επίσης το ΔΣ σε θέματα δικαστικής φύσης (προσφυγές στο ΑΣΕΑΔ, Συμβούλιο Επικρατείας, άλλα δικαστήρια), καθώς και για περιπτώσεις όπου απαιτείται νομική δράση από το ΔΣ.

1.28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.  Ασχολείται και φροντίζει για:

α. Κάθε θέμα που αφορά σωματεία έξω από την Τ. Διοικ. Πρωτεύουσας και ιδιαίτερα σωματεία έξω από ενώσεις ή τοπικές επιτροπές.

β. Συνεργάζεται με τις ενώσεις ή τοπικές επιτροπές για θέματα που τις απασχολούν (διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά), συντονίζει τις ανάγκες τους και εισηγείται σχετικά στο ΔΣ.

γ. Συνεργάζεται με την Τεχνική Επιτροπή, η Επιτροπή Διαιτησίας και κάθε άλλη επιτροπή που είναι σκόπιμο, για τον καταρτισμό προγραμμάτων περιφερειακών προπονήσεων, σεμιναρίων διαιτησίας κ.ά.

1.29 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ.  Έχει την αρμοδιότητα όλων των θεμάτων καλλιτεχνικού σκακιού.  Αποτελείται από ειδικούς στα θέματα και ο πρόεδρός της εκπροσωπεί την ΕΣΟ στην P.C.C.C. (PERMANENT COMMISSION FOR CHESS COMPOSITION – Μόνιμη Επιτροπή Σκακιστικής Σύνθεσης).

1.30 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.  Παρακολουθεί τα σχετικά θέματα σύμφωνα με τον Κανονισμό Τίτλων και Αξιολόγησης.  Αποτελείται από ειδικούς στα θέματα αυτά, με γνωστή αντικειμενικότητα, που εισηγείται στο ΔΣ για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.

1.31 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕ-ΣΚΑΚΙΟΥ.  Έχει την αρμοδιότητα σε όλα τα θέματα σκακιού από απόσταση, τα πανελλήνια πρωταθλήματα σκακιού με αλληλογραφία, τις διεθνείς συμμετοχές σε αγώνες με αλληλογραφία ή τέλεξ κλπ.   Ο πρόεδρος της επιτροπής εκπροσωπεί την ΕΣΟ στην I.C.C.F. (INTERNATIONAL CORESPONDENCE CHESS FEDERATION – Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία Αλληλογραφίας).

1.32 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ.  Ασχολείται με την προβολή του σκακιού ως μέσου κοινωνικής προσφοράς.  Διοργανώνει πρωταθλήματα για τυφλούς ή κωφάλαλους σκακιστές, προτείνει διάφορα κοινωνικά προγράμματα κλπ.  Ο πρόεδρός της εκπροσωπεί την ΕΣΟ στην I.B.C.A (INTERNATIONAL BRAILLE CHESS ASSOCIATION – Διεθνής Σκακιστική Ένωση Μπράιγ) και στην I.C.S.C. (INTERNATIONAL COMMISSION FOR SILENT CHESS – Διεθνής Επιτροπή Σιωπηλού Σκακιού).

1.33 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

α. Ο Νόμος προβλέπει τις προϋποθέσεις για να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν αθλητικές ενώσεις.

β. Σε περιφέρειες μέσα και έξω από την Αττική, εφόσον δεν υπάρχουν αθλητικές ενώσεις, ιδρύονται μετά από αίτηση τριών μελών της ΕΣΟ τουλάχιστον, Τοπικές Επιτροπές, με σκοπό την αποκέντρωση και την καλύτερη οργάνωση του σκακιού στις περιφέρεις αυτές.  Εάν δεν υπάρχει  πρωτοβουλία από σωματεία, Τοπική  Επιτροπή μπορεί να οριστεί είτε από την ΕΣΟ είτε από την επιβλέπουσα Τοπική Ένωση.  Σε περίπτωση διαφωνίας των σωματείων με τον ορισμό Τοπικής Επιτροπής από Τοπική Ένωση, μπορούν να προσφύγουν στην ΕΣΟ που αποφασίζει τελεσίδικα ποια θα είναι η Τοπική Επιτροπή.

γ. Τα σωματεία που υπάγονται σε κάθε Τοπική Επιτροπή ορίζουν αντιπροσώπους τους γι’ αυτήν, μεταξύ των οποίων διορίζεται από το ΔΣ της ΕΣΟ ο Πρόεδρος.  Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από τους αντιπροσώπους και στη συνέχεια, μετά τη συγκρότηση της Τοπικής Επιτροπής, εκλέγονται Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας.  Δεν μπορεί να εκπροσωπείται ένα σωματείο με περισσότερα από ένα μέλη σε Τοπική Επιτροπή. Ο ορισμός των μελών της τοπικής επιτροπής ορίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΟ και δεν υπερβαίνουν τα πέντε (5).

δ. Έργο των Τοπικών Επιτροπών είναι η εποπτεία για την τήρηση των Κανονισμών, η επίβλεψη του έργου των σωματείων, η μεθόδευση δραστηριότητας για την πρόοδο του σκακιού, η ευθύνη διεξαγωγής τοπικών πρωταθλημάτων, η κατάρτιση τοπικών μικτών ομάδων, η πρόταση τοπικών προπονητικών προγραμμάτων, η φροντίδα τέλεσης αγώνων στην περιοχή, καθώς και ό,τι άλλο ανατεθεί από το ΔΣ, ακόμα και ανακρίσεις για παραπτώματα που έγιναν στην περιφέρειά τους.

ε. Οι Τοπικές Επιτροπές υποβάλλουν κάθε εξάμηνο στο ΔΣ έκθεση των εργασιών τους, της αθλητικής κίνησης και κάνουν έγγραφα συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε θέμα που προκύπτει και που αφορά την ανύψωση και την πρόοδο του αθλήματος.

στ. Για κάθε Τοπική Επιτροπή υπάρχει στο σχετικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού της ΕΣΟ ειδικό άρθρο, με πρόβλεψη εσόδων και εξόδων, που στηρίζεται σε εισήγηση της Τοπικής Επιτροπής, που υποβάλλεται προς το ΔΣ της ΕΣΟ μέχρι την 1/9 κάθε χρόνου.

ζ. Ο Ταμίας της Τοπικής Επιτροπής τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων και υποβάλλει σχετική κατάσταση με τα παραστατικά κάθε δύο μήνες στο ΔΣ της ΕΣΟ.

η. Καμία δαπάνη που δεν προβλέπεται από τον προϋπολογισμό Τοπικής Επιτροπής δεν μπορεί να γίνει αν δεν εγκριθεί προηγούμενα από το ΔΣ της ΕΣΟ.

θ. Ακόμα, δεν μπορεί Τοπική Επιτροπή να πάρει απόφαση αντίθετη στους Νόμους, τις αποφάσεις του ΔΣ, το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της ΕΣΟ.

ι. Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές θα επιχορηγούνται με το 2% της τακτικής επιχορήγησης της ΕΣΟ.

1.34 Επιτροπή Προμηθειών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 77 του Ν. 3057/2002 και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, συγκροτείται Επιτροπή Προμηθειών, που αποτελείται από τρία (3) μέλη.  Στις περιπτώσεις προμήθειας αθλητικού υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών, προϋπολογιζόμενης αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ένα μέλος της Επιτροπής είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που ορίζεται ύστερα από αίτημα της Ομοσπονδίας.

1.35 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ. Έχει την επιμέλεια του Τεχνικού Δελτίου της ΕΣΟ.  Ακόμη την επιμέλεια για την έκδοση θεωρητικών βιβλίων και συγγραμμάτων για σχολές ή σεμινάρια διαιτητών, προπονητών, στελεχών και άλλα σκακιστικά θέματα.  Παρακολουθεί επίσης τη βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΣΟ στις νεότερες θεωρητικές και τεχνικές εξελίξεις, με βιβλία και περιοδικά.

1.36 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.  Η Επιτροπή επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων του σχολικού αθλητισμού στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Ενδεικτικά οι δραστηριότητές της  αναφέρονται σε:

Συστηματική προσπάθεια, προετοιμασία και προβολή για την θεσμοθετική ένταξη του σκακιού στα σχολεία.  Επαφές με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιους φορείς και παράγοντες.  Ένταξη του σκακιού στον προγραμματισμό αθλητικών γυμνασίων σε συνεργασία με ΥΠΕΠΘ και ΓΓΑ.  Διοργάνωση ετήσιου θεσμού του σχολικού κυπέλλου.  Εύρεση πόρων για το σχολικό σκάκι.  Πιστοποίηση προπονητών σχολικού σκακιού, διοργάνωση σεμιναρίων με τεχνικό και παιδαγωγικό αντικείμενο.  Συγγραφή και έκδοση ειδικού εντύπου της ΕΣΟ για την εισαγωγική εκμάθηση του σκακιού.  Καταγραφή και παρακολούθηση δραστηριοτήτων σχολικού σκακιού σε όλη τη χώρα.  Διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων κ.ά., σε συνεργασία με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, για τη διάδοση του σκακιού στα σχολεία.  Υποστήριξη εκπροσώπησης της ΕΣΟ στη FIDE, στην Επιτροπή για το Σχολικό Σκάκι.

1.37 ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΟ είναι κυκλικό.  Σε εσωτερικό κύκλο απεικονίζεται (με τη λευκή διαγώνια κατά μήκος της κατακόρυφης διαμέτρου) τετράγωνο τμήμα σκακιέρας από τέσσερα τετραγωνάκια (δύο λευκά και δύο μαύρα) και Ίππος που εξέχει ελαφρά από το τετράγωνο κομμάτι και στέκεται κατά τον κατακόρυφο άξονα.  Μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού κύκλου αναγράφονται κυκλικά οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» και η χρονολογία ίδρυσης της ΕΣΟ «1948».

1.38 Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή σωματείων και αθλητών καθορίζονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, το Καταστατικό, τους Κανονισμούς της ΕΣΟ και εφαρμόζονται από την ΕΣΟ που μπορεί να ζητά και άλλα στοιχεία.

1.39 Για την εγγραφή ενός Σωματείου στη δύναμη της ΕΣΟ απαιτούνται:

α. Αίτηση εγγραφής.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου.

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που αναγνωρίστηκε ή τροποποιήθηκε το Καταστατικό του Σωματείου.

δ. Απόσπασμα πρακτικών του ΔΣ ή της ΓΣ του Σωματείου ότι «ιδρύεται σκακιστικό τμήμα» εφόσον από το Καταστατικό προβλέπεται η ίδρυση τμημάτων με απόφαση ΔΣ ή ΓΣ.

ε. Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την ιδιότητα (Πρόεδρος, Γραμματέας  κλπ.) κάθε μέλους.

στ. Απόφαση του ΔΣ για ορισμό αντιπροσώπου του και αναπληρωτή αυτού στην ΕΣΟ, με τα στοιχεία τους (ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.).

ζ. Βεβαίωση ότι τόσο ο αντιπρόσωπος όσο και ο αναπληρωτής αντιπρόσωπος είναι μέλη του Σωματείου.

η. Απόφαση του ΔΣ για ορισμό Εφόρου (αρχηγού, υπεύθυνου) του σκακιστικού τμήματος, με τα στοιχεία τους (ταχ.  διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.).

θ. Βεβαίωση ότι ο Έφορος (αρχηγός, υπεύθυνος) του σκακιστικού τμήματος είναι μέλος του Σωματείου.

ι. Υπεύθυνη δήλωση με ονομαστική κατάσταση και στοιχεία είκοσι (20) τουλάχιστον αθλουμένων με αίτημα την έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και υγείας.

ια. Δήλωση ότι το σκακιστικό τμήμα διαθέτει χώρο για τη στέγασή του, μαζί με τη διεύθυνση του χώρου.