Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(άρθρο 4.29.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

      1.            Εισαγωγή

1.1.            Το εθνικό σύστημα αξιολόγησης αφορά μόνο σκακιστές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΣΟ.

1.2.            Ο υπολογισμός των εθνικών βαθμών αξιολόγησης ακολουθεί τις προδιαγραφές του διεθνούς συστήματος αξιολόγησης της FIDE με μικρές τροποποιήσεις που οφείλονται:

1.2.1.            Στην ανάγκη ενσωμάτωσης και αξιόπιστης αξιολόγησης των νεαρών και νεοεγγραφέντων σκακιστών.

1.2.2.            Στη δημιουργία κινήτρων για συμμετοχή σε αγώνες των σκακιστών ηλικίας μέχρι 14 ετών.

1.2.3.            Στην περιοδικότητα του συστήματος ΕΣΟ (δύο λίστες κάθε χρόνο).

1.2.4.            Στην ανάγκη υπολογισμού και άλλων αγωνιστικών και στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς της ΕΣΟ.

      2.            Αγωνιστικές συνθήκες

2.1.            Η ΕΣΟ αξιολογεί όλα τα εγγεγραμμένα τουρνουά που διεξάγονται με σύστημα πουλ «round robin», πουλ πολλαπλών συναντήσεων, Ελβετικό σύστημα, σύστημα Σεβενίγκεν καθώς και ματς μεταξύ δύο αντιπάλων.

2.2.            Δεν αξιολογούνται τουρνουά στα οποία οι παρίδες δεν καταγράφονται.

2.3.            Ο ελάχιστος χρόνος σκέψης για κάθε σκακιστή πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 λεπτά για το σύνολο της παρτίδας. Σε περίπτωση που περιλαμβάνεται προστιθέμενος χρόνος σκέψης ανά κίνηση, ως συνολικός χρόνος σκέψης θεωρείται ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο σκακιστής για να παίξει τις 60 πρώτες κινήσεις και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 λεπτά.

2.4.            Αξιολογούνται τα παιχνίδια που καταχωρούνται ως ισόπαλα (0,5 – 0,5) ή με νίκη του ενός εκ των δύο αντιπάλων (1-0 ή 0-1).

      3.            Γενικές πληροφορίες

3.1.            Βαθμολογία ΕΣΟ ενός σκακιστή είναι ένας ακέραιος αριθμός που προκύπτει από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του σκακιστή απέναντι σε άλλους βαθμολογημένους σκακιστές σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού που περιγράφεται σε αυτούς τους κανονισμούς.

3.1.1.            Οι βαθμοί δημοσιεύονται σε ακέραια πολλαπλάσια της μονάδας, π.χ. 977, 1301, 1715, 2133 (βλ. 4.3.4)

3.2.            Οι πίνακες με τη βαθμολογία ΕΣΟ των σκακιστών ανακοινώνονται ανά εξάμηνο στην ιστοσελίδα της ΕΣΟ, τις πρώτες μέρες των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου. Οι βαθμοί ΕΣΟ ενός σκακιστή προκύπτουν από τον τρέχοντα, εν ισχύ, βαθμολογικό πίνακα.

3.3.            Βαθμολογική περίοδος είναι το διάστημα των έξι μηνών ανάμεσα στην έκδοση δύο διαδοχικών πινάκων βαθμολογίας, κατά την οποία συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα των προς αξιολόγηση σκακιστικών τουρνουά.

3.4.            Η βαθμολογική περίοδος του Α εξαμήνου καλύπτει το διάστημα από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου και η βαθμολογική περίοδος του Β εξαμήνου καλύπτει το διάστημα από 1 Ιουνίου έως 30 Νοεμβρίου. Τα τουρνουά αξιολογούνται με τους βαθμούς ΕΣΟ του σκακιστή κατά τη βαθμολογική περίοδο της ημερομηνίας κατάθεσής τους στην ΕΣΟ.

3.5.            Η ελάχιστη βαθμολογία στους πίνακες ΕΣΟ είναι 800 βαθμοί.

3.6.            Σε περίπτωση που η βαθμολογία ενός σκακιστή υπολογιστεί κάτω από 800 βαθμούς, τότε η βαθμολογία του θεωρείται και αναγράφεται ως 800 βαθμοί.

3.7.            Ένας σκακιστής χαρακτηρίζεται αβαθμολόγητος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.7.1.            Έχει εγγραφεί στο μητρώο της ΕΣΟ εντός της βαθμολογικής περιόδου.

3.7.2.            Τα κατατεθέντα αποτελέσματά του δεν επαρκούν για τον υπολογισμό της πρώτης βαθμολογίας. Με τη λήξη της βαθμολογικούς περιόδου, τα αποτελέσματα αυτά δεν χάνονται, αλλά συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της πρώτης βαθμολογίας στην επόμενη περιόδου. Τα ανεπαρκή σε αριθμό αποτελέσματα διατηρούνται μέχρι να αξιολογηθεί ο σκακιστής για πρώτη φορά.

3.8.            Οι αβαθμολόγητοι σκακιστές περιλαμβάνονται στους πίνακες της ΕΣΟ με την ένδειξη ΧΒ.

3.9.            Σε περίπτωση που ένας αβαθμολόγητος σκακιστής έχει διεθνή βαθμολογία FIDE, τότε κατόπιν γραπτού αιτήματος στην ΕΣΟ, το διεθνές ELO του σκακιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς του εθνικού συστήματος αξιολόγησης.

3.10.            Για τους αλλοδαπούς σκακιστές, μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, που συμμετέχουν περιστασιακά σε διοργανώσεις με εθνική αξιολόγηση, χρησιμοποιείται το διεθνές ELO τους.

3.11.            Για τους αλλοδαπούς σκακιστές που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κι έχουν δελτίο στην ΕΣΟ, ισχύει ό,τι και για τους Έλληνες σκακιστές.

3.12.            Έλληνες σκακιστές που συμμετέχουν σε τουρνουά του εξωτερικού μπορούν να ζητήσουν με γραπτό αίτημά τους στην ΕΣΟ, τον συνυπολογισμό  των εκεί αποτελεσμάτων τους στην Εθνική τους βαθμολογία. Για τον υπολογισμό θα χρησιμοποιηθούν οι τρέχοντες βαθμοί ΕΣΟ για τους ίδιους και το διεθνές ELO για τους αλλοδαπούς αντιπάλους τους.

3.13.            Ένας αβαθμολόγητος σκακιστής αποκτά την πρώτη του βαθμολογία εφόσον:

3.13.1.            Επιτύχει την πρώτη του ισοπαλία ή νίκη έναντι ενός βαθμολογημένου σκακιστή.

3.13.2.            Συμπληρώσει τουλάχιστον 4 επιπλέον παιχνίδια (μετά την πρώτη του ισοπαλία ή νίκη) έναντι βαθμολογημένων σκακιστών ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

3.14.            Με τη λήξη της βαθμολογικής περιόδου, εφόσον ο αβαθμολόγητος σκακιστής τηρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, όλα τα κατατεθέντα αποτελέσματά του συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της πρώτης βαθμολογίας του.

3.15.            Ουδείς σκακιστής θεωρείται αβαθμολόγητος άπαξ και συμπληρώσει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.13.

3.16.            Το μέγιστο κέρδος ενός σκακιστή σε μια βαθμολογική περίοδο μπορεί να είναι το πολύ 700 βαθμοί, μετά τον συνυπολογισμό στο κέρδος των επιδοτούμενων βαθμών σύμφωνα με την παράγραφο 5.

      4.            Μέθοδος υπολογισμού

4.1.            Η πρώτη βαθμολογία Rf ενός σκακιστή υπολογίζεται ως εξής:

4.1.1.            Ra = ο μέσος όρος βαθμολογίας των αντιπάλων.

4.1.2.            Rf  = Ra αν το ποσοστό επιτυχίας του στα πρώτα παιχνίδια του είναι 50%.

4.1.3.            Rf = Ra + 20 για κάθε μισό πόντο (σκορ) άνω του 50%.

4.1.4.            Rf = Ra + dp όπου το dp ορίζεται στον πίνακα 7.1 μετατροπής του ποσοστού επιτυχίας ‘p’ σε διαφορά βαθμών αξιολόγησης dp.

4.2.            Κατά τον υπολογισμό της πρώτης βαθμολογίας, παιχνίδια μεταξύ ενός αβαθμολόγητου κι ενός βαθμολογημένου σκακιστή δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της βαθμολογίας του βαθμολογημένου σκακιστή.

4.3.            Το βαθμολογικό κέρδος (ή απώλεια) από ένα παιχνίδι μεταξύ δύο βαθμολογημένων σκακιστών υπολογίζεται από τον τύπο:

4.3.1.            ΔR = σκορ – PD

4.3.1.1.            Για κάθε παιχνίδι το σκορ είναι 1 ή 0.5 ή 0

4.3.1.2.            Το PD ορίζεται στον πίνακα 7.2 βάσει της διαφοράς βαθμολογίας των δύο σκακιστών. Σε περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας δύο αντιπάλων είναι μεγαλύτερη από 400 βαθμούς, τότε χρησιμοποιούνται τιμές PD που αντιστοιχούν για διαφορά 400 βαθμών.

4.3.2.            Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για όλα τα παιχνίδια εντός της βαθμολογικής περιόδου, η νέα βαθμολογία του σκακιστή προκύπτει από τον τύπο: Rn = Ro + (ΣΔR x K)

4.3.3.            Τα ΔR και ΣΔR υπολογίζονται με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων.

4.3.4.            Το Rn στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο. Το δεκαδικό μέρος 0,5 στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

4.4.            Ο συντελεστής ανάπτυξης Κ ορίζεται ως εξής:

4.4.1.            Κ = 40, για τους σκακιστές με τρέχουσα βαθμολογία ΕΣΟ από 800 έως 1400 βαθμούς.

4.4.2.            Κ = 30, για τους σκακιστές με τρέχουσα βαθμολογία ΕΣΟ από 1401 έως 1800 βαθμούς.

4.4.3.            Κ = 20, για τους σκακιστές με τρέχουσα βαθμολογία ΕΣΟ από 1801 έως 2400 βαθμούς.

4.4.4.            Κ = 10, για τους σκακιστές με τρέχουσα βαθμολογία ΕΣΟ άνω των 2401 βαθμών.

4.4.5.            Ο συντελεστής Κ σταθεροποιείται για σκακιστές που ξεπέρασαν το 2400.

      5.            Βαθμολογική επιδότηση

5.1.            Οι σκακιστές κάτω των 14 ετών με τελικό βαθμό αξιολόγησης μικρότερο ή ίσο του 1600, δικαιούνται βαθμολογικής επιδότησης 30 βαθμών ανά περίοδο, σε περίπτωση που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 3 παρτίδες εντός της βαθμολογικής περιόδου ακόμα κι αν οι παρτίδες αυτές δεν έχουν αξιολογηθεί λόγω αβαθμολόγητου αντιπάλου.

5.2.            Με αναλυτική απόφαση του ΔΣ της ΕΣΟ ύστερα από κοινή εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και της Επιτροπής Τίτλων & Αξιολόγησης ή, σε επείγουσα περίπτωση, των προέδρων των Επιτροπών, μπορεί να ορίζεται πρόσθετη επιδότηση για συγκεκριμένες διοργανώσεις.

      6.            Ενστάσεις

6.1.            Ενστάσεις για τη διόρθωση βαθμών αξιολόγησης υποβάλλονται από τα σωματεία των ενδιαφερόμενων σκακιστών μέχρι 1 μήνα μετά την ανακοίνωση του πίνακα βαθμολογίας, με καταβολή παραβόλου 30 ευρώ ανά ενιστάμενο σκακιστή και σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες υποβολής ενστάσεων που ισχύουν για αγωνιστικές εκδηλώσεις.

6.2.            Κατά την έκδοση των βαθμολογικών πινάκων αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία, πέραν της οποίας ενστάσεις δεν γίνονται αποδεκτές.

6.3.            Ενστάσεις που δεν είναι τεκμηριωμένες δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται εξαρχής.

6.4.            Ο ενιστάμενος θα θεωρείται ότι έχει δικαιωθεί και θα του επιστρέφεται το παράβολο στις εξής περιπτώσεις:

6.4.1.            Εφόσον η ένσταση αφορά τη μη συμπερίληψη έγκυρων αποτελεσμάτων τουρνουά που έχουν κατατεθεί έγκαιρα στη γραμματείς της ΕΣΟ.

6.4.2.            Εφόσον αποδειχτεί ότι η ένσταση αφορά τεχνικό σφάλμα της μηχανογράφησης και συγκεκριμένα: σφάλμα λογισμικού, εσφαλμένη ερμηνεία κανονισμού, εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων.

6.4.3.            Όταν μετά την εξέταση της ένστασης προκύπτει θετική δια;φορά βαθμών μεγαλύτερη από το διπλάσιο του συντελεστή ανάπτυξης Κ του ενιστάμενου (δηλαδή για Κ = 40 μεγαλύτερη από 80 βαθμούς, για Κ = 30 μεγαλύτερη από 60 βαθμούς, για Κ = 20 μεγαλύτερη από 40 βαθμούς και για Κ = 10 μεγαλύτερη από 20 βαθμούς).

6.4.4.            Όταν μετά την εξέταση της ένστασης αβαθμολόγητου σκακιστή προκύπτει βαθμός αξιολόγησης

6.5.            Ρητά ορίζεται ότι ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ λόγω δικαίωσης σύμφωνα με τα προηγούμενα η εσφαλμένη ή ελλιπής αναφορά αποτελεσμάτων από τους οργανωτές ή τους διαιτητές των αγώνων..

      7.            Πίνακες μετατροπής

7.1.            Πίνακας μετατροπής του του ποσοστού επιτυχίας p,σε διαφορά βαθμών αξιολόγησης  dp

p

dp

p

dp

p

dp

p

dp

p

dp

p

dp

1.0

800

.83

273

.66

117

.49

-7

.32

 -133

.15

-296

.99

677

.82

262

.65

110

.48

-14

.31

 -141

.14

-309

.98

589

.81

251

.64

102

.47

-21

.30

 -149

.13

-322

.97

538

.80

240

.63

95

.46

-29

.29

 -158

.12

-336

.96

501

.79

230

.62

87

.45

-36

.28

 -166

.11

-351

.95

470

.78

220

.61

80

.44

-43

.27

 -175

.10

-366

.94

444

.77

211

.60

72

.43

-50

.26

 -184

.09

-383

.93

422

.76

202

.59

65

.42

-57

.25

 -193

.08

-401

.92

401

.75

193

.58

57

.41

-65

.24

 -202

.07

-422

.91

383

.74

184

.57

50

.40

-72

.23

 -211

.06

-444

.90

366

.73

175

.56

43

.39

-80

.22

 -220

.05

-470

.89

351

.72

166

.55

36

.38

-87

.21

 -230

.04

-501

.88

336

.71

158

.54

29

.37

-95

.20

 -240

.03

-538

.87

322

.70

149

.53

21

.36

-102

.19

 -251

.02

-589

.86

309

.69

141

.52

14

.35

-110

.18

 -262

.01

-677

.85

296

.68

133

.51

7

.34

-117

.17

 -273

.00

-800

.84

284

.67

125

.50

0

.33

-125

.16

 -284

 

7.2.            Πίνακας μετατροπής της διαφοράς βαθμών αξιολόγησης D, σε ποσοστό βαθμολογικής επιτυχίας PD, για τον σκακιστή με την υψηλότερη βαθμολογία H, και τον σκακιστή με χαμηλότερη βαθμολογία L, αντίστοιχα.

D PD   D PD  
Rtg Dif H L Rtg Dif H L
0-3 .50 .50  198-206 .76 .24
4-10 .51 .49  207-215 .77 .23
11-17 .52 .48  216-225 .78 .22
18-25 .53 .47  226-235 .79 .21
26-32 .54 .46  236-245 .80 .20
33-39 .55 .45  246-256 .81 .19
40-46 .56 .44  257-267 .82 .18
47-53 .57 .43  268-278 .83 .17
54-61 .58 .42  279-290 .84 .16
62-68 .59 .41  291-302 .85 .15
69-76 .60 .40  303-315 .86 .14
77-83 .61 .39  316-328 .87 .13
84-91 .62 .38  329-344 .88 .12
92-98 .63 .37 345-357 .89 .11
99-106 .64 .36 358-374 .90 .10
107-113 .65 .35 375-391 .91 .09
114-121 .66 .34 392-411 .92 .08
122-129 .67 .33 412-432 .93 .07
130-137 .68 .32 433-456 .94 .06
138-145 .69 .31 457-484 .95 .05
146-153 .70 .30 485-517 .96 .04
154-162 .71 .29 518-559 .97 .03
163-170 .72 .28 560-619 .98 .02
171-179 .73 .27 620-735 .99 .01
180-188 .74 .26 > 735 1.0 .00
189-197 .75 .25      

 

      8.            Μεταβατική διάταξη (πριν από την πρώτη εφαρμογή, Ιανουάριος 2015)

8.1.            Για όσους έχουν ήδη απόδοση πάνω από 1000 σε 5-9 παρτίδες θα θεωρηθεί αυτή η απόδοσή τους ως σταθεροποιημένο αρχικό έλο τους.

8.2.            Για όσους έχουν απόδοση πάνω από 1000 σε λιγότερες από 5 παρτίδες, θα θεωρηθεί απόδοση 1000 για όσες παρτίδες τους λείπουν μέχρι να συμπληρωθούν οι πέντε και θα εμφανίζονται με το έλο αυτό ως σταθεροποιημένο αρχικό.

8.3.            Οι υπόλοιποι θα εμφανίζονται με σταθεροποιημένο ό,τι έλο έχουν και εμφανίζεται στον ισχύοντα πίνακα.