Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Προς:
1. ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΣΟ
2. ΕΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΣΟ
3. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητοί φίλοι σκακιστές,

Όπως γνωρίζετε, το ΔΣ της Ομοσπονδίας επικαιροποίησε και επανασύνταξε το μητρώο προπονητών εγγράφοντας σ΄ αυτό τους ενδιαφερόμενους προπονητές που υπέβαλαν αιτήσεις μέχρι το καλοκαίρι του 2005.

Στη συνεδρίασή του της 05.05.2006, το ΔΣ αποφάσισε να καλέσει και όσους ακόμη προπονητές ενδιαφέρονται να υποβάλουν προς την ΕΣΟ αίτηση υποψηφιότητας για την εγγραφή στο (νέο) μητρώο προπονητών (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και φάκελο με τα παρακάτω στοιχεία (όπως μέχρι σήμερα) έως και τις 30 Ιουνίου 2006:

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών
• Αποδεικτικά επαγγελματικής εκπαιδευτικής εμπειρίας (π.χ. η ιδιότητα του εκπαιδευτικού, ή πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ)
• Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (τουλάχιστον επιπέδου Lower για τα Αγγλικά ή ισοδυνάμου για άλλες γλώσσες)
• Αποδεικτικά γνώσεων υπολογιστών και χρήσης λογισμικού και ιδιαίτερα σκακιστικών προγραμμάτων (π.χ. chessbase)
• Βεβαιώσεις σκακιστικών συλλόγων, σχολείων, δήμων και άλλων φορέων που βεβαιώνουν την απασχόληση του αιτούντος ως προπονητή σκακιού, καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο απασχολείται (ή απασχολήθηκε).
• Λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν την ενεργό προπονητική ιδιότητα (π.χ. φορολογική δήλωση όπου φαίνεται το επάγγελμα του προπονητή σκακιού, βεβαιώσεις ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα)
• Αναφορές σε προσωπική σκακιστική βιβλιογραφία και πρωτότυπες – ανέκδοτες – σημειώσεις.
• Συνοπτική περιγραφή προπονητικής μεθοδολογίας (ανά κατηγορία προπονούμενων).
• Πίνακας προπονούμενων αθλητών με σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
• Λοιπά στοιχεία που κρίνονται ως υποστηρικτικά της προπονητικής ιδιότητας, αποδεικτικά της εμπειρίας του υποψηφίου.
• Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) για την ακρίβεια των στοιχείων που υπάρχουν στο φάκελο και στο βιογραφικό σημείωμα.
• Αντίγραφο ποινικού μητρώου (που εκδόθηκε εντός του 2006)
• Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για τους αλλοδαπούς)
• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
• Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή ποσού 55 € προς την ΕΣΟ (στον τραπεζικό λογαριασμό της στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος αριθ. 080/480580-13), ως παραβόλου εξέτασης και αξιολόγησης του φακέλου.

Το Δ.Σ. της ΕΣΟ πιστεύει ότι, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανασύνταξης του μητρώου προπονητών, τη λειτουργία της σχολής προπονητών της ΓΓΑ, καθώς και με τη διεξαγωγή σεμιναρίων και προγραμμάτων προπονητικής κατάρτισης για την απονομή αντίστοιχων τίτλων της FIDE, θα αναγνωρισθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των προπονητών σκακιού και θα υποστηριχθεί ακόμη περισσότερο η αναπτυξιακή πορεία του σκακιού, σε όλα τα επίπεδα.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προς το
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Ο.

ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ο.

ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

 

 

ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

(ημέρα-μήνας-έτος)

 

 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη)

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX,

E-MAIL

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ     ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΤΗΣ ΕΣΟ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (F.I.D.E. & Ε.Σ.Ο.)

ΤΙΤΛΟΣ:  …………………..

 

F.I.D.E.:  ……………

Ε.Σ.Ο.:  ……………

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

 


Παρακαλώ να εξετάσετε την αίτηση και το φάκελο υποψηφιότητάς μου για εγγραφή στο Μητρώο Προπονητών της Ε.Σ.Ο.
Τόπος, ημερομηνία)                                                            Ο/Η Αιτ ……

 

(Υπογραφή)

 

– Επίσης, μπορείτε να «κατεβάσετε» στον υπολογιστή τα σχετικά αρχεία .doc σε συμπιεσμένη μορφή (zip) πατώντας εδώ