Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

5.1 Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις, η ΕΣΟ συγκροτεί προεθνικές ομάδες στις εξής κατ’ αρχήν κατηγορίες:

α. Ανδρών, β. Ελπίδων (Κ/26), γ. Νέων Ανδρών (Κ/20), δ. Παίδων (Κ/16), ε. Γυναικών,
στ. Νεανίδων (Κ/20)

5.2 Προεθνικές ομάδες σε ειδικές κατηγορίες ή αντιπροσωπευτικές ομάδες άλλου χαρακτήρα (π.χ. μικτή ομάδα πόλης ή Τοπικής Ένωσης, ομάδα προπονητικού κέντρου, εθνική φοιτητική ομάδα), συγκροτούνται με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΟ, που εξετάζει κάθε εισήγηση της Επιτροπής Προπονητών για τον τρόπο επιλογής εκλέκτορα και τα κριτήρια που θα ισχύσουν.

5.3 Όλες οι προεθνικές ομάδες απαρτίζονται από αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν σε σωματεία-μέλη της ΕΣΟ. Η πρόσκληση για την επιλογή τους απευθύνεται γραπτά προς τα Σωματεία με κοινοποίηση προς τους επιλεγμένους.

5.3.1 Το ΔΣ μπορεί εξαιρετικά να εγκρίνει τη συμμετοχή σκακιστή ή σκακίστριας που ανήκει σε Σωματείο του εξωτερικού εφ’ όσον πληρούνται οι διεθνείς προδιαγραφές. Δικαίωμα στις προεθνικές ομάδες έχουν και αλλοδαποί σκακιστές-στριες, δύο (2) έτη μετά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

5.3.2 Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε προεθνική ομάδα σκακιστής ή σκακίστρια που δεν συμμετείχε στις διασυλλογικές υποχρεώσεις του Σωματείου του ή δεν απαλλάχθηκε από το ΔΣ του Σωματείου από αυτές. Απόδειξη αποτελεί μόνο το σχετικό έγγραφο του Σωματείου προς την ΕΣΟ. Για να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στην προεθνική ομάδα σκακιστής ή σκακίστρια, πρέπει να συμμετέχει στο εθνικό πρωτάθλημα της κατηγορίας της προεθνικής όπου είναι υποψήφιος-α, τουλάχιστον μία φορά στην τελευταία τριετία, σε οποιαδήποτε φάση του.

5.4 Για κάθε προεθνική ομάδα προσκαλούνται κατά ανώτατο όριο:

α. Προεθνική ομάδα ανδρών: 10

β. Προεθνική ομάδα ελπίδων: 8

γ. Προεθνική ομάδα νέων ανδρών: 8

δ. Προεθνική ομάδα παίδων: 8

ε. Προεθνική ομάδα γυναικών: 6

στ. Προεθνική ομάδα νεανίδων: 8

5.5 Οι εθνικές ομάδες που αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις, απαρτίζονται υποχρεωτικά από αθλητές και αθλήτριες που έχουν επιλεγεί μέλη προεθνικών ομάδων.

5.6 Η αρχική επιλογή των σκακιστών και σκακιστριών για τις προεθνικές ομάδες γίνεται τον Ιανουάριο κάθε έτους και ισχύει για ένα χρόνο.

5.7 Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των θέσεων μιας προεθνικής ομάδας. Κάθε προεθνική ομάδα μπορεί να συμπληρώνεται από το ΔΣ σε όλη τη διάρκεια του χρόνου εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις.

5.8 Το ένα πέμπτο των θέσεων στις προεθνικές ομάδες (με στρογγυλοποίηση προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό) καλύπτεται από το ΔΣ της ΕΣΟ ύστερα από εισήγηση του εκλέκτορα, με κριτήρια όπως της προσφοράς των υποψηφίων στην εθνική ομάδα, την πιθανότητα μελλοντικής εξέλιξης καθώς και το ήθος και τη συνέπειά τους. Οι υπόλοιπες θέσεις ορίζονται με την άθροιση των βαθμών που προκύπτουν από αγωνιστικά κριτήρια.

5.9 Τα αγωνιστικά κριτήρια στηρίζονται στην απόδοση σε βαθμούς ΕΛΟ του σκακιστή ή της σκακίστριας, όπως υπολογίζεται με τον τύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Τίτλων και Αξιολόγησης (παρ. 4.35).

5.9.1 Σε απόδοση για κριτήρια εθνικής ομάδας χρησιμοποιούνται οι πιο πρόσφατοι: α. Διεθνείς βαθμοί ΕΛΟ, β. Σε έλλειψή τους οι εθνικοί βαθμοί και γ. Σε έλλειψη και αυτών, οι τυπικοί βαθμοί.

5.9.2 Τουρνουά αξιολόγησης για προεθνικές ομάδες είναι:

α. Τουρνουά οποιασδήποτε φάσης για ατομικό πανελλήνιο πρωτάθλημα.

β. Τουρνουά με νόρμες διεθνών τίτλων.

γ. Τουρνουά με διεθνή αξιολόγηση εφ’ όσον το 50% των συμμετεχόντων τουλάχιστον είναι μέλη προεθνικών ομάδων.

δ. Τουρνουά με μέσο όρο εθνικού βαθμού αξιολόγησης πάνω από 2200 για άνδρες και ελπίδες, πάνω από 2100 για νέους, πάνω από 1900 για γυναίκες ή προέφηβους και 1700 για νεάνιδες.

ε. Άλλα τουρνουά που χαρακτηρίζονται από την Επιτροπή Προπονητών σαν κατάλληλα.

5.10 Αγωνιστικά κριτήρια για τις προεθνικές ομάδες είναι τα εξής:

5.10.1 Η απόδοση στους πιο πρόσφατους τελικούς της κατηγορίας της προεθνικής ομάδας. Το κριτήριο αυτό έχει διπλή βαρύτητα (Χ 2).

5.10.2 Η συνολική απόδοση σε αγώνες εθνικών ομάδων, σε συναντήσεις που έγιναν μέχρι πριν δύο χρόνια από την ημερομηνία σύστασης της προεθνικής ομάδας. Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού απαιτούνται τουλάχιστον έξη παρτίδες.

5.10.3 Ο μέσος όρος απόδοσης σε «τουρνουά αξιολόγησης για προεθνικές ομάδες» που έγιναν τον χρόνο πριν από τη σύσταση της προεθνικής ομάδας. Εάν ο υποψήφιος-α συμμετείχε μόνο σε ένα τουρνουά, τότε ο μέσος όρος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 2450. Το κριτήριο αυτό έχει διπλή βαρύτητα (Χ 2).

5.10.4 Ο διεθνής βαθμός αξιολόγησης του υποψηφίου όπως ισχύει την ημερομηνία σύστασης της προεθνικής ομάδας (Πίνακες ΕΛΟ FIDE 1/1).

5.10.5 Ο εθνικός βαθμός αξιολόγησης του υποψηφίου όπως ισχύει την ημερομηνία σύστασης της προεθνικής ομάδας (Πίνακες ΕΛΟ ΕΣΟ 1/1).

5.11 Σε περίπτωση που στην άθροιση των βαθμών αξιολόγησης, όπως προκύπτει από τα παραπάνω κριτήρια, προκύπτει ισοβαθμία, τότε:

α. Προηγείται ο παίκτης που υπερέχει στο κριτήριο 5.10.1, σε ισότητα στο 5.10.2, σε ισότητα στο 5.10.3, σε ισότητα στο 5.10.4 και σε ισότητα στο 5.10.5.

β. Σε νέα ισότητα αποφασίζει το ΔΣ της ΕΣΟ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προπονητών σε συνεργασία με τον εκλέκτορα της προεθνικής ομάδας.

5.12 Όπου υπολογίζεται απόδοση σύμφωνα με κριτήρια της παρ. 5.10, το μέγιστο της απόδοσης ορίζεται στο 2800.

5.13 Αν δεν υπάρχει δημοσιευμένος διεθνής βαθμός αξιολόγησης χρησιμοποιείται το 2000 (σύμφωνα με τον Κανονισμό της FIDE). Αν δεν υπάρχει δημοσιευμένος εθνικός βαθμός αξιολόγησης χρησιμοποιείται ο «τυπικός βαθμός». Αν δεν υπάρχουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια 5.10.1 μέχρι 5.10.4, τότε στη θέση του καθενός που απουσιάζει τοποθετείται ο μέσος όρος των υπαρχόντων κριτηρίων (με απλή ή διπλή βαρύτητα, κατά περίπτωση).

5.14 Για τις προεθνικές ομάδες οι αριθμοί που αναφέρονται στις παρ. 5.12 και 5.13 χρησιμοποιούνται όπως στην παρ. 4.13.

5.15 Το ΔΣ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προπονητών, αποφασίζει σε ποια προεθνική ομάδα θα κληθεί σκακιστής ή σκακίστρια που έχει επιδόσεις που επιτρέπουν να είναι μέλος σε περισσότερες από μία προεθνικές ομάδες.

5.16 Για το κριτήριο της απόδοσης σε τελικούς, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αποτέλεσμα σε τελικούς πρωταθλήματος, με ευρύτερο δικαίωμα συμμετοχής.

5.17 Εκλέκτορας και μόνος αρμόδιος για τη σύνθεση της εθνικής ομάδας είναι ο αντίστοιχος ομοσπονδιακός προπονητής που ορίζει το ΔΣ της ΕΣΟ.

5.17.1 Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει προπονητής, το ΔΣ της ΕΣΟ ορίζει τριμελή επιτροπή εκλεκτόρων που καταρτίζουν τη σύνθεση της εθνικής ομάδας. Ο προπονητής ή η επιτροπή μεταφέρουν στο ΔΣ και τις απόψεις των σκακιστών.

5.17.2 Ο εκλέκτορας έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει σκακιστές από όλες τις προεθνικές ομάδες για τον καταρτισμό οποιασδήποτε εθνικής ομάδας, εφ’ όσον, φυσικά, τηρούνται οι προκηρύξεις κάθε διοργάνωσης.

5.18 Ο εκλέκτορας συγκροτεί την εθνική ομάδα χρησιμοποιώντας έμψυχο υλικό από τις προεθνικές και ακολουθώντας τον σχεδιασμό για τους στόχους που επιδιώκονται σε κάθε διοργάνωση.

5.18.1 Ο εκλέκτορας υποβάλλει γραπτή, πλήρως τεκμηριωμένη έκθεση προς το ΔΣ της ΕΣΟ για τη σύνθεση της εθνικής ομάδας, προς τελική έγκριση.

5.18.2 Οι στόχοι σε κάθε διοργάνωση ορίζονται από το ΔΣ της ΕΣΟ που εξετάζει την εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και της Επιτροπής Προπονητών καθώς και άλλα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα.

5.18.3 Το ΔΣ της ΕΣΟ καλεί εγγράφως τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την εκάστοτε διοργάνωση.

5.19 Ο εκλέκτορας υποβάλλει έκθεση για την εκάστοτε διοργάνωση και την αποτελεσματικότητα της ομάδας μετά τη λήξη των αγώνων και αναφέρει ότι άλλο κρίνει απαραίτητο (συμπεριφορά συμμετεχόντων, αποστολής κλπ.).

5.20 Οι αθλητές των προεθνικών ομάδων που εκπληρώνουν πιστά τις υποχρεώσεις τους και δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστικό φορέα και εφ΄όσον υπάρχει σχετικό κονδύλι, έχουν δικαίωμα για δωρεάν ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη για όσο διάστημα διαρκεί η ιδιότητά τους αυτή και για το διάστημα μέχρι την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης σύνθεσης προεθνικών ομάδων.

5.21 Οι παραπάνω σκακιστές και σκακίστριες έχουν επίσης δικαίωμα στα εξής:

5.21.1 Για πιστοποιημένα μόνιμους κάτοικους τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας:

α. Οδοιπορικά, όπου υπολογίζονται για κάθε προπόνηση ή συγκέντρωση προεθνικής ομάδας, το 50% της βασικής οικονομικής μονάδας (ΒΟΜ).

β. Βελτίωση διατροφής, με ποσό που καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ, δεν είναι όμως μικρότερο από πέντε (5) ΒΟΜ μηνιαία.

γ. Αποζημίωση για απώλεια μισθών και ημερομισθίων ίση με μία (1) ΒΟΜ για κάθε προπόνηση ή συγκέντρωση προεθνικής ομάδας με τρίωρη τουλάχιστον διάρκεια.

δ. Δωρεάν βιβλιογραφία (σε έντυπο ή Data PC) γενικού ή ειδικού περιεχομένου με βιβλία που εισηγείται για κάθε προεθνική ομάδα η Επιτροπή Προπονητών (μετά ή και χωρίς σχετική αίτηση του αντίστοιχου προπονητή) και εγκρίνει το ΔΣ της ΕΣΟ.

ε. Μηνιαίο επίδομα βιβλιογραφίας για την κάλυψη προσωπικών βιβλιογραφικών αναγκών, σε ύψος που ορίζεται από το ΔΣ, δεν είναι όμως μικρότερο από μία (1) ΒΟΜ.

5.21.2 Για πιστοποιημένα μη μόνιμους κάτοικους τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας:

α. Ότι και για τους πιστοποιημένα μόνιμους κάτοικους της Τ.Δ.Π. και αναφέρονται πιο πάνω στις παρ. 5.21.1.α, 5.21.1.δ και 5.21.1.ε.

β. Τα πραγματικά τους ναύλα για τη μετακίνησή τους από τον πιστοποιημένο τόπο κατοικίας τους μέχρι την Αθήνα ή την έδρα προπονήσεως για κάθε προπόνηση.

γ. Φιλοξενία (διαμονή-διατροφή) και επίδομα μικροεξόδων ίσο με 25% ΒΟΜ ημερήσια.

δ. Το μισό απ’ ότι ορίζεται στο 5.21.1.β για τη βελτίωση διατροφής.

ε. Αποζημίωση όπως στο 5.21.1.γ, αλλά για κάθε ημέρα απουσίας από την έδρα τους.

5.22 Τα μέλη των προεθνικών ομάδων έχουν επίσης δικαίωμα σε άλλες τυχόν παροχές που θα αποφασίσει το ΔΣ ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προπονητών.

5.23 Μέσα σε μία εβδομάδα από τη συγκρότησή της, τα μέλη κάθε προεθνικής ομάδας εκλέγουν με φανερή ψηφοφορία (που μπορεί να γίνει και τηλεγραφικά ή φαξ) δύο εκπροσώπους τους, που έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις οποιουδήποτε οργάνου της ΕΣΟ για τη διατύπωση και υπεράσπιση των απόψεων των συναθλητών τους, στα πλαίσια πάντα της φίλαθλης, κόσμιας και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς.

5.24 Τα μέλη κάθε προεθνικής ομάδας έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη τους σε οποιοδήποτε θέμα μέσα στα πλαίσια της κοσμιότητας προς τους αρμόδιους προπονητές. Οι προπονητές συγκεντρώνουν όλα τα θέματα, μία τουλάχιστον φορά κάθε μήνα, για συζήτηση στην Επιτροπή Προπονητών και σχετική εισήγηση στο ΔΣ.

5.25 Δεν υπάρχει για κανένα λόγο αμοιβή για συμμετοχή στις εθνικές ομάδες.

5.25.1 Σε σκακιστές που επιλέγονται σαν μέλη της εθνικής ομάδας για αγώνες στο εξωτερικό, παρέχονται όσα επιτρέπει η Νομοθεσία.

5.25.2 Για διεθνή συνάντηση στο εσωτερικό, τα επιλεγμένα μέλη των εθνικών ομάδων έχουν δικαίωμα στα εξής:

α. Στα πραγματικά τους ναύλα για τη μετακίνησή τους μέχρι τον τόπο των αγώνων.

β. Σε οδοιπορικά, όπως στο άρθρο 5.21.1.α, για κάθε ημέρα αγώνων.

γ. Σε αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος, όπως στο άρθρο 5.21.1.γ.

5.25.3 Τα παραπάνω παρέχονται για όσες ημέρες διαρκούν οι αγώνες, συν δύο (2) ακόμα ημέρες (ημέρες μετακίνησης).

5.26 Το ΔΣ μπορεί να αποφασίζει ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προπονητών για τη χορήγηση αποζημιώσεων σε άλλες εθνικές, προεθνικές ή προπαρασκευαστικές ομάδες, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία τους.

5.27 Οι σκακιστές και οι σκακίστριες, μέλη εθνικών ή προεθνικών ομάδων, πρέπει:

5.27.1 Να εκτελούν πιστά τις οδηγίες των προπονητών και των αρχηγών ομάδων.

5.25.2 Να προσέρχονται και να συμμετέχουν με συνέπεια στις προπονήσεις και σε όλες τις κοινές εκδηλώσεις των προεθνικών ή εθνικών ομάδων.

5.27.3 Να διάγουν αθλητική ζωή και να αγωνίζονται με ψυχραιμία και να αποδίδουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους, στα πλαίσια του φίλαθλου πνεύματος, τηρώντας τις διατάξεις των Κανονισμών και τις αποφάσεις των διαιτητών.

5.27.4 Να προσέχουν ιδιαίτερα την εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους κατά τη μετάβαση και παραμονή στο εξωτερικό και να είναι άψογοι στις σχέσεις τους, τις αρχές και τους κατοίκους της χώρας που φιλοξενούνται.

5.28 Η παράβαση των παραπάνω είναι πειθαρχικό παράπτωμα και κρίνεται όπως άλλα πειθαρχικά παραπτώματα στον Πειθαρχικό Κανονισμό. Σε περίπτωση επιβολής μερικής ή ολικής στέρησης οδοιπορικών σίτισης και ενημέρωσης, αρμόδιο είναι το ΔΣ.

5.28.1 Ειδικά για μέλη προεθνικών ή εθνικών ομάδων που παραπέμπονται στο ΔΣ από την Επιτροπή Προπονητών, μπορεί να επιβληθούν ποινές:

α. Της στέρησης μέρους ή και όλων των παροχών.

β. Της προσωρινής ή οριστικής αποβολής από προεθνική ομάδα.

γ. Της απαγόρευσης συμμετοχής στο μέλλον σε προεθνική ομάδα.

5.28.2 Οι παροχές αναστέλλονται από την ημέρα παραπομπής σε πειθαρχικό όργανο μέχρι τη λήξη της υπόθεσης, οπότε επιστρέφονται αναδρομικά στον δικαιούχο, εάν δεν στοιχειοθετηθεί παράπτωμα.

5.29 Σκακιστές ή σκακίστριες, εκπρόσωποι της Ελλάδας σε επίσημες ατομικές εκδηλώσεις της FIDE, ορίζονται ως εξής:

5.29.1 Σε τουρνουά Zonal ή αντίστοιχες προκριματικές φάσεις του παγκόσμιου πρωταθλήματος και εφ’ όσον η Ελλάδα έχει μέχρι δύο θέσεις, τις θέσεις αυτές καλύπτουν οι πρωταθλητές των δύο τελευταίων τελικών ανδρών ή γυναικών. Τους αναπληρωματικούς ή τους εκπροσώπους που θα καλύψουν τυχόν παραπάνω θέσεις ορίζει το ΔΣ μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής.

5.29.2 Ειδικός Κανονισμός θα προβλέπει τον τρόπο επιλογής των αντιπροσώπων στα παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά ατομικά πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών της FIDE, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής του πρωταθλητή αλλά και των κορυφαίων σκακιστών που δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν για αντικειμενικούς λόγους.

5.29.3 Σε τουρνουά «Βαλκανικής Φιλίας & Ειρήνης» ή αντίστοιχες βαλκανικές εκδηλώσεις, έχουν δικαίωμα συμμετοχής (και εφ’ όσον πληρούν τυχόν προϋποθέσεις του Κανονισμού Αγώνων), ο πρωταθλητής ελπίδων και ο πρωταθλητής εφήβων (ή η πρωταθλήτρια γυναικών και η πρωταθλήτρια νεανίδων). Οι υπόλοιπες θέσεις ορίζονται από το ΔΣ που λαμβάνει υπόψη του και τη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής.

5.29.4 Σε άλλες διεθνείς ατομικές συμμετοχές σε επίσημες διοργανώσεις της FIDE, το ΔΣ της ΕΣΟ ορίζει τον Έλληνα-ίδα εκπρόσωπο ακολουθώντας εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής. Σημαντικό βάρος στην εισήγηση έχει πάντα η κατάταξη στα εθνικά πρωταθλήματα.

5.29.5 Στο κύπελλο ευρωπαϊκών ομάδων την Ελλάδα εκπροσωπεί η πρωταθλήτρια Ελλάδας. Σε περίπτωση δικαιώματος και άλλης συμμετοχής ακολουθείται η σειρά κατάταξης του ίδιου πρωταθλήματος. Η συμμετοχή των παραπάνω δικαιούχων θα πραγματοποιείται το επόμενο έτος από την κατάκτηση του δικαιώματος.

5.29.6 Σε άλλες ομαδικές διεθνείς εκδηλώσεις η ομάδα (Σωματείου ή μικτή) που εκπροσωπεί τη χώρα ορίζεται από το ΔΣ της ΕΣΟ μετά από εισήγηση της ΤΕ.

5.30 Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας σε τουρνουά όπου η ΕΣΟ συμμετέχει σε μέρος ή και στο σύνολο των εξόδων συμμετοχής, ορίζονται μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και κατ’ αρχήν από τα μέλη των προεθνικών ομάδων ή ταλαντούχους ή άλλους διακεκριμένους σκακιστές/στριες.

5.31 Για κάθε σκακιστή που εκπροσωπεί την ΕΣΟ σε τουρνουά στο εξωτερικό, η ΕΣΟ αναλαμβάνει τα παρακάτω και ισχύουν για σκακιστές-στριες που έχουν επιλεγεί στις προεθνικές ομάδες και δεν επιδοτούνται από τον κανονισμό οδοιπορικών:

5.31.1 Όλα τα πραγματικά ναύλα του σκακιστή από τον τόπο διαμονής του μέχρι τον τόπο διεξαγωγής των αγώνων.

5.31.2 Τα παράβολα συμμετοχής, εάν δεν καλύπτονται από τον διοργανωτή.

5.31.3 Αν δεν προσφέρονται από τον οργανωτή, τα έξοδα διαμονής και διατροφής καθώς και ημερήσια επιχορήγηση για μικροέξοδα, όχι μικρότερη από 40% ΒΟΜ.

5.31.4 Αποζημίωση για απώλεια μισθών ή ημερομισθίων, σύμφωνα με το άρθρο 5.21.1.γ και για όλη τη διάρκεια των αγώνων, συν δύο (2) ημέρες.

5.32 Κάθε σκακιστής που συμμετέχει σε διεθνές τουρνουά ως εκπρόσωπος της ΕΣΟ, ακολουθεί τους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν για μέλη εθνικών ομάδων.

5.33 Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο σκακιστής-στρια μέσα σε επτά (7) ημέρες είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στη γραμματεία της ΕΣΟ:

α. Οικονομικό απολογισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν.

β. Πίνακα βαθμολογίας καθώς και μπουλετίν με όλες τις παρτίδες του τουρνουά.

γ. Αναλυτική κατάσταση που θα περιέχει τους ατομικούς του αντιπάλους.

δ. Έκθεση για την αγωνιστική πορεία του με τεχνικές ή και γενικότερες παρατηρήσεις (φιλοξενία, ταξίδι, οργάνωση κλπ.).

ε. Ανταπόκριση με τρεις σχολιασμένες παρτίδες για το περιοδικό της ΕΣΟ.

5.34 Η παράβαση των παραπάνω είναι πειθαρχικό παράπτωμα που κρίνεται με όσα προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κανονισμό.

5.34.1 Σαν ποινή μπορεί να επιβληθεί από το ΔΣ για παράβαση των άρθρων 5.32 και 5.33, η στέρηση μέρους ή και όλων των παροχών που προβλέπονται στα άρθρα 5.31, 5.37, 5.41 και 5.42.

5.35 Το ΔΣ της ΕΣΟ και εφ’ όσον οι δυνατότητες του προϋπολογισμού δεν το επιτρέπουν, μπορεί με απόφασή του να καθορίζει ποια από τα οικονομικά και άλλα επιδόματα των άρθρων 5.20, 5.21, 5.22, 5.25 και 5.31, σε ποιο ποσοστό, για ποιο χρονικό διάστημα και στα μέλη ποιων εθνικών ή προεθνικών ομάδων θα χορηγούνται.

5.36 Οι σχετικές αποφάσεις του ΔΣ της ΕΣΟ θα ανακοινώνονται από εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο πρόσωπο στους ενδιαφερόμενους κατά την πρώτη προσωπική επαφή υπεύθυνου και σκακιστή-στριας, πριν από την έναρξη της προετοιμασίας ή αγώνων.

5.37 Οι σκακιστές-στριες που επιλέγονται στις προεθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών και εφ’ όσον διαθέτουν τις προϋποθέσεις, δικαιούνται μηνιαίο επίδομα οδοιπορικών σίτισης και ενημέρωσης με βάση τους πίνακες 1 και 2.

5.38 Μονάδα μέτρησης για την καταβολή των οδοιπορικών σίτισης και ενημέρωσης καθώς και άλλων ποσών, ορίζεται η βασική οικονομική μονάδα (ΒΟΜ). Η ΒΟΜ θα ορίζεται τον έβδομο (7ο) μήνα κάθε έτους από το ΔΣ και θα ισχύει για ένα έτος. Η ΕΣΟ θα διαθέτει ετησίως για τα οδοιπορικά σίτισης και ενημέρωσης, όπως και για εθνικές ομάδες ή πριμ, τουλάχιστον το 13% του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού της, με δικαίωμα αύξησης του ποσοστού αυτού από το ΔΣ, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις της. Από αυτό το ποσοστό, το 9,5% θα δίδεται στα οδοιπορικά και στα πριμ επιτυχιών και το 3,5% στα πριμ εθνικών ομάδων.

5.39 Οι σκακιστές-στριες των προεθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών θα κατατάσσονται σύμφωνα με τους βαθμούς Credits που θα λαμβάνουν από τον πίνακα 1. Η κατάταξη θα γίνεται ανά εξάμηνο (1/1 και 1/7) λόγω πιθανών μεταβολών τίτλου, ΕΛΟ, παρτίδων κλπ. Οι επιμέρους επεξηγήσεις του πίνακα 1 έχουν ως εξής:

α. Στις γυναίκες τα αντίστοιχα όρια ΕΛΟ ορίζονται κατά 200 βαθμούς λιγότερα.

β. Στις γυναίκες οι αντίστοιχοι τίτλοι GM, IM είναι WGM, WIM.

γ. Για τον αριθμό παρτίδων ισχύουν οι δύο τελευταίοι πίνακες ΕΛΟ της FIDE.

δ. Ισχύουν μόνο τα κλειστά πρωταθλήματα Ελλάδας και γυναικών των δύο τελευταίων ετών. Το κριτήριο αυτό μεταβάλλεται στις 1/1 και όχι ανά εξάμηνο.

ε. Τα πρωταθλήματα Ελλάδας και γυναικών θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέχρι 31/12.

στ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα πρωταθλήματα θα ισχύει ο μέσος όρος κατάταξης.

ζ. Σε ισοβαθμία στους βαθμούς Credits θα ισχύει η κατάταξη των πρωταθλημάτων.

η. Αν υπάρχει πλήρης ισοβαθμία τα οδοιπορικά μοιράζονται ισόποσα.

θ. Οι δωρεάν εκδηλώσεις (σιμουλτανέ, διαλέξεις) θα γίνονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και απόφαση από το ΔΣ και θα ισχύουν σε ετήσια βάση.

ι. Budget μεταβάσεων θα δικαιούνται μόνο οι σκακιστές-στριες των προεθνικών ομάδων που δεν θα πιάνουν τα όρια επιδότησης οδοιπορικών σίτισης και ενημέρωσης.

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΩΝ (CREDITS)

1. ΕΛΟ FIDE 2. ΤΙΤΛΟΣ 3.ΑΡΙΘ. ΠΑΡΤΙΔΩΝ 4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
2400-2420 0 β. GM 10  β. 25-49 3 β. 1η θέση 10 β.
2425-2445 3 β. IM  5 β. 50-74 6 β. 2η θέση  9 β.
2450-2470 6 β. 75- 9 β. 3η θέση  8 β.
2475-2495 9 β. 4η θέση  7 β.
2500-2520 12 β. 5η θέση  6 β.
2525-2545 15 β. 5. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 6η θέση  5 β.
2550-2570 18 β. ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ (3) 2 β. 7η θέση  4 β.
2575-2595 21 β. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (3) 2 β. 8η θέση  3 β.
2600-2620 24 β. 9η θέση  2 β.
Ανά 25 β. +3β. 10η θέση  1 β.

5.40 Για να αποκτήσει δικαίωμα οδοιπορικών σίτισης και ενημέρωσης ο σκακιστής-στρια της προεθνικής ομάδας θα πρέπει να συμπληρώνει είκοσι τρεις (23) βαθμούς Credits. Η μηνιαία καταβολή των ΒΟΜ θα γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα 2:

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ -ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΜ

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1ος 55 ΒΟΜ 1η 45 ΒΟΜ
2ος 50 ΒΟΜ 2η 40 ΒΟΜ
3ος 45 ΒΟΜ 3η 35 ΒΟΜ
4ος 40 ΒΟΜ 4η 30 ΒΟΜ
5ος 35 ΒΟΜ 5η 20 ΒΟΜ
6ος 30 ΒΟΜ 6η 15 ΒΟΜ
7ος 20 ΒΟΜ
8ος 15 ΒΟΜ
9ος 10 ΒΟΜ
10ος 10 ΒΟΜ

5.41 Το ΔΣ της ΕΣΟ θα καθορίζει εφάπαξ πριμ για τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών το οποίο θα δίδεται μέχρι 31/12 και αφού έχει επιτευχθεί ο εφικτός στόχος που θα έχει καθοριστεί. Τα ποσά θα κατανέμονται ανάλογα με την αγωνιστική και εξωαγωνιστική συμπεριφορά των μελών των εθνικών ομάδων. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός έτους οι εθνικές ομάδες δεν έχουν υποχρεώσεις σε ολυμπιακούς ή πανευρωπαϊκούς αγώνες ή δεν πέτυχαν τον στόχο τους, τότε το ποσό πριμοδότησης μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Μεταφορά ποσού μπορεί να γίνει μόνο για δύο (2) συνεχόμενες χρονιές και στη συνέχεια, εάν δεν έχει απορροφηθεί, περιέρχεται στη δικαιοδοσία του ΔΣ.

5.42 Καθορίζονται πριμ επιτυχιών οι οποίες περιγράφονται στον πίνακα 3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύει η άρση της σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Ειδικά για τα ΔΤ, σε ισοβαθμία στην πρώτη θέση, το πριμ μοιράζεται ισόποσα και δίνεται μόνο σε ΄Έλληνες συμμετέχοντες.

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΙΜ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) 50 ΒΟΜ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) 35 ΒΟΜ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΟ FIDE * ΘΕΣΕΙΣ 01-10 500 ΒΟΜ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΟ FIDE * ΘΕΣΕΙΣ 11-20 200 ΒΟΜ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΟ FIDE * ΘΕΣΕΙΣ 21-30 150 ΒΟΜ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΟ FIDE * ΘΕΣΕΙΣ 31-50 100 ΒΟΜ
ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ FIDE 9ης-12ης 40 ΒΟΜ
ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ FIDE 13ης ΚΑΙ ΑΝΩ 70 ΒΟΜ
ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΤ ΟΠΕΝ (10 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ * 4 GM – 6 IM) 30 ΒΟΜ
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΕ INTERZONAL ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 80 ΒΟΜ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΝΟΡΜΑΣ GM (ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΙΤΛΟΥΧΟ) 50 ΒΟΜ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ FIDE * 1η ΘΕΣΗ 150 ΒΟΜ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ FIDE * 2η ΘΕΣΗ 100 ΒΟΜ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ FIDE * 3η ΘΕΣΗ 80 ΒΟΜ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ FIDE * 4η-6η ΘΕΣΗ 30 ΒΟΜ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ FIDE * 1η ΘΕΣΗ 100 ΒΟΜ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ FIDE * 2η ΘΕΣΗ 70 ΒΟΜ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ FIDE * 3η ΘΕΣΗ 50 ΒΟΜ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ FIDE * 4η-6η ΘΕΣΗ 30 ΒΟΜ

5.43 Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε εκδηλώσεις εθνικών ομάδων, ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα των οδοιπορικών σίτισης και ενημέρωσης. Οι πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις εξετάζονται από το ΔΣ της ΕΣΟ. Οι αντίστοιχοι προπονητές θα βεβαιώνουν εγγράφως τις συμμετοχές σε προπονήσεις, κάμπινγκ και άλλες εκδηλώσεις των εθνικών ομάδων. Εάν κάποιος δεν συμμετέχει ούτε στο κλειστό πρωτάθλημα Ελλάδας ή στο κλειστό πρωτάθλημα Ελλάδας γυναικών και συγχρόνως δεν συμμετέχει στην εθνική ομάδα, το ΔΣ μπορεί να προβεί σε μερική ή ολική στέρηση οδοιπορικών σίτισης και ενημέρωσης.

5.44 Τα μέλη των προεθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών είναι υποχρεωμένα να καταθέτουν στη γραμματεία της ΕΣΟ στις 1/1 και 1/7 κάθε έτους, ατομικές καταστάσεις των πινάκων 1 και 3 και καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 5.9-5.10-5.11-5.12-5.13 και 5.14.